سیستم اتوماسیون هتل

این نرم افزار شامل امکاناتی همچون نرم افزار رزرو، حسابداری هتل و ترخیص می باشد.