سیستم مکانیزه فروش

سیستم مکانیزه فروش

در تهیه این نرم افزار از بانک اطلاعاتی MS SQL Server 2000 و زبان برنامه نویسی دلفی استفاده شده است

برخی از امکانات نرم افزار به شرح زیر اند:

 • تعریف اطلاعات پایه
 • تعریف انبارها
 • ثبت رسید انبار و چاپ گزارش آن
 • ثبت و چاپ حواله انبار
 • ارسال و دریافت امانی کالا
 • ثبت چک ها و دریافت های نقدی
 • گزارش کاردکس حساب کالا و انبار
 • گزارش وجوه و چک های پرداختی
 •   تعریف کالاها
 • ثبت رسید انبار و چاپ گزارش آن و تهیه گزارش توسط کاربر
 • ثبت و چاپ پیش فاکتور و فروش و امکان تبدیل آن به فاکتور فروش
 • ثبت و چاپ فاکتور فروش همراه با ثبا تخفیفات مبلغی و درصدی و ثبت انواع هزینه ها
 • دریافت و ارسال مالی کالاها
 • ثبت چک های دریافتی و پرداختی
 • گزارش گردش عملیات کالاها برای هر حساب و انبار
 • گزارش وجوه چک ها دریافتی و پرداختی
 • گزارش روزانه عملیات صندوق
 • برگشت از ارسال و دریافت امانی
 • ثبت وجوه دریافتی و پرداختی
 • گزارش کاردکس حساب-کالا-انبار و درصدی
 • گزارش چک های وصول نشده
 • تعریف کاربران-گزارش کاربری و تهیه سطوح مختلف دسترسی 
 • امکان صدور داده ها به اکسل
 • امکان تغییر و ذخیره کلیه گزارشات سیستم توسط کاربر
 • تهیه و بازیابی نسخه پشتیبان